Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci je jedným za partnerov Narodného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej len NPDI PTT). Viac informácií o našich aktivitách a tomto projekte, ale aj všetky naše aktuality nájdene na našom facebooku: https://www.facebook.com/rpspsk/ alebo aj na webovej stránke a facebooku NPDI PTT: https://www.facebook.com/npdisr/ https://npdi.gov.sk/ Veríme, že aj prostredníctvom tohto projektu sa nám podarí naďalej realizovať našu víziu a poslanie: Víziou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci je vplývať na zmenu spoločenského prostredia v záujme podpory ľudskej a občianskej dôstojnosti občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Potrebu zmeny považujeme za dôležitú z toho dôvodu, že je preukázateľný rozpor medzi reálnymi podmienkami ich života a etickými zásadami, (ktoré majú základy v kresťanských hodnotách a kultúre)  a  uplatňovaním ich práv. Poslaním a činnosťami RPSP sú Čítajte ďalej

Výročná správa za rok 2018

Milí priatelia, zverejnili sme našu Výročnú správu za rok 2018. Vo výročnej správe sa viac dozviete o našich minuloročných aktivitách a hospodárení. Prečítať si ju možete tu: Výročné správy.   Čítajte ďalej

Sociálna práca na školách – realita alebo sen?

Martina Gymerská, Eva Krššáková, Ľubica Maďarová V dnešnej spoločnosti dochádza k viacerým zmenám, ktoré zároveň ovplyvňujú rozvoj a smerovanie sociálnej práce. S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií a vzťahov v rôznych oblastiach jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie školy a školských zariadení. Sociálne problémy vždy mali dopad na fungovanie žiakov v škole. Dá sa však povedať, že v posledných rokoch sa sociálne problémy stávajú závažnejšími, spletitejšími a ešte viac zasahujú prospievanie žiakov v škole, ich celkový intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj. V nasledujúcom článku chceme priblížiť tému školskej sociálnej práce, ktorá funguje v zahraničí už niekoľko desiatok rokov a oboznámiť čitateľov s projektom, ktorý realizuje naše občianske združenie PERSONA. V úvode článku vám ponúkame dve reflexie učiteliek základných škôl (jednu zo Slovenskej republiky a jednu z Českej republiky), aby sme získali Čítajte ďalej

Výberové konania NP DI PTT

Zverejňujeme pracovné ponuky na pozície do Národného projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1523072/lektor-npdi-pttwww.istp.sk/pracovna-ponuka/1523049/odborny-hodnotitel-npwww.istp.sk/pracovna-ponuka/1523058/odborny-konzultant-pripravy-tp-npdi-ptt Čítajte ďalej

Písať pravdivo neznamená haniť krajinu

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva poslal vláde Slovenskej republiky zoznam otázok, na ktoré má vláda už tretíkrát vydať odpočet úloh, ku ktorým sa zaviazala. Zoznam nie je krátky a otázky nie sú ľahké. Ich zodpovedanie bude vyžadovať mnoho hodín práce celého tímu štátnych úradníkov. Z 30 odpovedí na dôležité otázky zo všetkých sfér spoločenského života špecialisti z jednotlivých rezortov nakoniec vyrobia úhľadný dokument, ktorý prerokuje a schváli vláda SR a minister zahraničných vecí SR ho pošle do New Yorku či Ženevy. Úloha bude splnená. Otázky však nie sú ľahké. Poskytnite informáciu o dopadoch opatrení na boj s diskrimináciou osôb so zdravotným postihnutím. (otázka č. 5) Poskytnite informáciu o dostupnosti, prístupnosti a financovaní sociálnych služieb, aby mohli starší ľudia a osoby s postihnutím žiť nezávisle a ak potrebujú, Čítajte ďalej

Otvorený list predsedovi Vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese deinštitucionalizácie

Otvorený list predsedovi Vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese deinštitucionalizácie Tlačová správa: Proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb stojí – znovu apelujeme na intervenciu Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky Ing. Petrovi Pellegrinimu BRATISLAVA, 19. 7. 2018 Pred rokom sme v otvorenom liste upozornili predsedu Vlády Slovenskej republiky o zdĺhavom riešení procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Po uverejnení listu sme boli ubezpečení (tiež média) o záujme MPSVaR SR urýchliť realizáciu procesu transformácie a deinštitucionalizácie. Aj napriek týmto vyjadreniam a medzinárodným a národným záväzkom a predovšetkým záväzkom, ktoré máme k ľuďom so zdravotným postihnutím (ďalej ZP), proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb (ďalej len DI) stále stojí a stagnuje. Máme k dispozícii finančné aj ľudské zdroje, aby sme v procese DI pokračovali, ale nedeje sa tak. Pýtame sa, dokedy? Nekoordinovaná, Čítajte ďalej

Do roku 2017

Naša organizácia získala 1. miesto Ceny Nadácie Orange za rok 2016. Ďakujeme všetkým nšim kolegom, ktorí sa od roku 1991 podielali na činnosti Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a pomohli nám meniť sociálnu oblasť v Slovenskej republiky. Viac info nájdete na tu: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/laureati-ceny-nadacie-orange-za-rok-2016 Výročnú správu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci za rok 2016 si možete stiahnuť v sekcii – O nás – Výročné správy. V roku 2016 sme v spolupráci so Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie a Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR vydali publikácie: Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016). Kolektív autorov. Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu. Integrovaná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016). M. Cangár a kol. Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu Výročnú správu Rady pre poradenstvo Čítajte ďalej