Vzdelávanie

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci ponúka už od roku 1998 akreditované a neakreditované vzdelávania v sociálnej oblasti. Vzdelávacie programy RPSP sú vytvárané v súlade s platnou slovenskou legislatívou a individuálnymi potrebami poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb.

Lektori RPSP majú dlhoročné skúsenosti z priamej práce s občanmi so špecifickými potrebami na Slovensku a v zahraničí.

Našim cieľom je prepájanie najnovších metód a modelov komunitnej sociálnej práce s reálnymi podmienkami v sociálnej oblasti na Slovensku. Ročne vyškolíme viac ako 400 účastníkov rôznych akreditovaných kurzov a tréningov.

Okrem toho realizujeme pravidelné odborné semináre na rôzne témy. Aktuálnu ponuku nájdete v aktualitách a na našej facebook stránke. 

V rámci ďalších vzdelávaní  vám ponúkame semináre a kurzy “šité” na mieru pre organizácie poskytujúce sociálne služby. Tieto kurzy sú realizované priamo v zariadeniach sociálnych služieb

Kurz prebiehajúci priamo v zariadení má celý rad výhod pre účastníkov aj lektorov:

  • prispôsobenie obsahu  vzdelávania  potrebám vášho zariadenia
  • možnosť priameho kontaktu s vašimi klientmi a ich zapájanie do niektorých aktivít
  • efektívna práca s pracovným tímom – zlepšenie tímovej spolupráce, vyjasňovanie zodpovednosti , kompetencií, očakávaní medzi členmi tímu, posilnenie efektívnej komunikácie
  • možnosť priamej aplikácie nadobúdaných poznatkov v praxi a supervidovanie čiastkových výsledkov zavádzania nových metód práce s prijímateľom služieb
  • šetrenie  financií  v porovnaní so  štandardným individuálnym kurzom (odpadajú náklady na cestovné, stravné, ubytovanie, prenájom priestorov)
  • účastníci nemusia cestovať a riešiť prípadné problémy s fungovaním rodiny.

V prípade záujmu o naše vzdelávacie aktivity nás kontaktujte na: radaba@rpsp.eu