Vízia a hodnoty

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) vznikla v roku 1991 ako občianske združenie na podnet vtedajších pracovníkov Ústavu prof. MUDr. Karola Matulaya v Bratislave. Jej cieľom bolo a je hľadať spôsoby podpory ľuďom so zdravotným postihnutím.

RPSP  vznikla ako združenie ľudí, ktorí na rôznej úrovni prežívajú zodpovednosť za riešenie životných podmienok postihnutých občanov a ktorí  im zároveň pomáhajú formulovať požiadavky tvoriace súčasť ich života, v súlade so základnými ľudskými a zákonnými normami. Proces zmeny života je reforma, hľadajúca a realizujúca také podmienky, aby boli minimalizované sociálne dôsledky zdravotného postihnutia v živote človeka.

RPSP pôsobila a aj v súčasnosti pôsobí pri uskutočňovaní zmien v živote občanov so zdravotným postihnutím formou osobných kontaktov, na konkrétnych akciách, seminároch, školeniach, konferenciách a sprostredkúva nové poznatky z oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb, ale aj komplexnej podpory a integrovanej starostlivosti u nás a v zahraničí.

V roku 1996 došlo k profesionalizácii združenia a vzniku centra RPSP v Bratislave, čo sa odrazilo v zmene zamerania po stránke obsahovej aj formálnej. RPSP rozšírila svoju prácu o nové cieľové skupiny: starších občanov a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V súčasnosti má  RPSP pracoviská v Bratislave, Košiciach, Leviciach a Žiline.

Víziou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci je vplývať na zmenu spoločenského prostredia v záujme podpory ľudskej a občianskej dôstojnosti občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Potrebu zmeny považujeme za dôležitú z toho dôvodu, že je preukázateľný rozpor medzi reálnymi podmienkami ich života a etickými zásadami, (ktoré majú základy v kresťanských hodnotách a kultúre)  a  uplatňovaním ich práv.

Poslaním a činnosťami RPSP sú poskytovanie prevencie, poradenstva, pomoci a služieb občanom v nepriaznivých životných situáciach, tak, aby napriek ťažkostiam v ktorých sa nachádzajú mohli dôstojne žiť. S týmto cieľom súvisí tiež deinštitucionalizácia a transformácia sociálnych inštitúcii, rozvíjanie nových foriem pomoci, neformálneho vzdelávania, tréningov prijímateľov sociálnych služieb a vzdelávania sociálnych pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

  1. Podporuje a iniciuje zlepšovanie kvality sociálnych služieb ich transformáciu, deinštitucionalizáciu, decentralizáciu a humanizáciu
  2. Poskytuje vzdelávanie, poradenstvo a supervíziu pre mimovládne organizácie, samosprávu a štátnu správu v oblasti sociálnych služieb
  3. Poskytuje základné a špecializované poradenstvo a  sociálnu rehabilitáciu pre prijímateľov sociálnych služieb, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, postihnutých a starších občanov v oblasti sociálnych služieb
  4. Navrhuje a realizuje inovatívne pilotné projekty.

Pracovníci Rady a členovia združenia majú záujem na zmene spoločenského prostredia v záujme podpory ľudskej a občianskej dôstojnosti ľudí so špecifickými potrebami.
Svoje služby ponúkame najmä občanom so zdravotným postihnutím a starším občanom, pracovníkom štátnych a mimovládnych neziskových organizácií, samosprávnym krajom, študentom, starostom miest a obcí a dobrovoľníkom.