Together+

“V mnohých krajinách, a predovšetkým v tých, ktoré začali proces deinštitucionalizácie pred niekoľkými rokmi, žijú osoby s mentálnym postihnutím a osoby s komplexnými potrebami podpory s najväčšou pravdepodobnosťou stále v ústavných zariadeniach.”

“Situácia ľudí so zdravotným postihnutím sa v poslednom čase vo všeobecnosti zlepšila. Neplatí to však pre všetkých ľudí a vo väčšej miere to platí pre ľudí s mentálnym a zdravotným postihnutím, u ktorých je pravdepodobnejšie, že budú žiť v segregovaných alebo ústavných zariadeniach. Je menej pravdepodobné, že budú zažívať skutočnú inklúziu.”
” Význam sebaobhajovania, sebaurčenia a podpory ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa dožadujú svojich práv, je nevyhnutný na individuálnej úrovni s ohľadom na ich samotných alebo na úrovni miestneho či celoštátneho lobingu.
Ľudia s mentálnym postihnutím sú zvlášť postihnutí nedostatkom možnosti voľby a možnosti kontroly.”
Ukončenie segregácie ľudí s mentálnym postihnutím je základom našej práce. Tento projekt k tomu prispieva tým, že poskytuje vzdelávanie pre tých, ktorí deinštitutionalizujú ” ústavnú starostlivosť”.

Základné údaje o projekte
Názov projektu: Spoločne k efektívnej a udržateľnej transformácii v oblasti sociálnej starostlivosti

Registračné číslo žiadosti: 2022-1-CZ01-KA220-VET-000085587

Dátum realizácie: novembra 2022 – 31. októbra 2025

Príjemca: Centrum podpory transformácie, o.p.s., Česko

Partneri:

Inclusion Europe
Fundatia de Abilitare Speranta, Rumunsko
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovensko
Viltis, Litva

Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný vzdelávací program zameraný na manažment deinštitucionalizácie, ktorý bude odrážať súčasné trendy v sociálnej starostlivosti v celej Európe.

_ _ _ _

 

“In many countries, and especially those who started the process of deinstitutionalisation some time ago persons with intellectual disabilities and people with complex support needs are most likely to still live in institutional settings.”

 • “The situation of people with disabilities more generally has improved over time. However, this is not true for all people and more limited for people with intellectual and developmental disabilities, who are more likely to be living in segregated or congregated settings and less likely to be experiencing real inclusion.”
 • “The importance of self-advocacy, self-determination and supporting people with disabilities to demand their rights is highlighted, whether at an individual level with regards to their own or at a local or national lobbying.
  People with intellectual disability are particularly affected by a lack of choice and control.”

Ending segregation of people with intellectual disabilities is the core of our work. This project contributes to it by providing a training for those who close down “care institutions”.

 

Technical information about the project

Project title: Together towards efficient and sustainable transition in social care

Application Registration Number: 2022-1-CZ01-KA220-VET-000085587

Date of implementation: 1 November 2022 – 31 October 2025

Beneficiary: Centrum podpory transformace, o.p.s., Czechia

Project partners:

The main objective is to create a comprehensive training programme focused on the management of deinstitutionalisation that will reflect current trends in social care across Europe.

Specific objectives of the project:

 1. To create an international platform focused on the management of the DI process and on the exchange and transfer of experience in the field of DI.
 2. To develop methodological guidelines on the management of the DI process.
 3. To develop a training programme on DI management.

Implementation:

 1. Establish a platform for the exchange and transfer of best practices related to deinstitutionalisation.
 2. Create a manual for managing deinstitutionalisation.
 3. Prepare a training programme for deinstitutionalisation management, including training for future trainers of the programme.
 4. Test the training.
 5. Evaluation.

The project is co-funded by the European Union.