Poradenstvo

RPSP ponúka, na základe akreditácie MPSVR SR č. 12903/2016-M_OSS zo dňa 15. augusta 2016 a registračného čísla BSK 226/2015/1-SP, špecializované sociálne poradenstvo.

Cielová skupina špecializovaného sociálneho poradenstva: Klienti so špeciálnymi potrebami a ich príbuzní, rodičia a príbuzní detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, klienti v staršom veku a ich príbuzní, týrané a sexuálne zneužívané osoby, občania s pscyhickými poruchami, bezdomovci a iné osoby.

Forma: 

  • Ambulantná na pracoviskách RPSP v Bratislave, Košiciach, Leviciach, Žiline
  • Terénna – územie Slovenskej republiky

Rozsah poskytovanej sociálnej služby: Neurčitý čas.

 

Okrem toho poskytujeme odborné poradenstvo pracovníkom v oblasti komunitných a sociálnych služieb, zamestnancom štátnej a verejnej správy.