Tím RPSP

Centrum RPSP Bratislava:

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – riaditeľ, supervízor, sociálny poradca

Mgr. Lucka Cangárová – manažérka centra RPSP, šéfredaktorka časopisu Integrácia

Ing. Renáta Daubnerová – ekonómka

RNDr. Peter Daubner – asistent

Mgr. Katarína Balážová – koordinátorka vzdelávania

PhDr. Judita Varcholová – senior konzultant so sídlom v Košiciach

Pracovisko RPSP Levice:

Mgr. Jozef Vetor – riaditeľ pracoviska, supervízor, sociálny poradca

Pracovisko RPSP Žilina:

PhDr. Soňa Holúbková – riaditeľka pracoviska, supervízorka, sociálna poradkyňa

 

Správna rada RPSP:

Mgr. Eva Krššáková – predsedkyňa správnej rady, sociálna pracovníčka

PhDr. Štefan Bugár, PhD. – riaditeľ, Vzdelávací inštutút COOP, a.s.,  Mojmírovce

Prof. PhDr. Ján Gabura CSc. – psychológ, vysokoškolský pedagóg

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. – liečebná pedagogička, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Margita Janišová – psychologička – ambulancia pre včasnú vývinovú diagnostiku, terapiu a intervenciu. Externý pracovník viacerých zariadení sociálnych služieb.

Mgr. Pavel Kailing – liečebný pedagóg, konzultant pre základné a stredné školy

Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., sociálny pracovník, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., právnička, expertka na sociálne služby

MUDr. Michaela Weidlichová, PhD. – lekárka, psychiater, FN Ružinov