Publikácie

Individuálne plánovanie. Pomocník dobrej podpory nezávislého života (2021).

Lucia Cangárová, Soňa Holúbková, Miroslav Cangár

Elektronická verzia publikácie – stiahnuť tu

Ľudské práva (ako na to). Metodika implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (2018).

Miroslav Cangár, Maroš Matiaško a kol.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Viac informácií: https://ludskeprava.rpsp.eu/ 

Dlhodobá starostlivosť v Slovenskej republike. Potreba systémovej zmeny (2017).

Miroslav Cangár, Mária Machajdíková.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Kvalita a dlhodobá starostlivosť. Štúdia o aspektoch kvality v dlhodobej starostlivosti (2017).

Miroslav Cangár, Slavomír Krupa, Tereza Palanová.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016).

Kolektív autorov.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu.

Integrovaná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016).

Miroslav Cangár a kol.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Else a Ema (nezávislý život v komunite) (2014)

Miroslav Cangár – Lucia Cangárová – Denisa Nincová

altPublikácia bola vydaná v rámci projektu Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku. Kniha popisuje cez životné príbehy dvoch dievčať systém sociálnych a podporných služieb v Nórsku a na Slovensku.Reálne popísané situácie života rodiny na Slovensku a v Nórsku umožňujú rozpoznať čitateľovi viaceré rozdiely a niektoré zhody v systéme poskytovania sociálnych služieb v oboch krajinách..

Elektronická verzia publikácie –stiahnite si.

Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov (2007)

Slavomír Krupa a kolektív

Publikácialta bola vydaná v rámci projektu IS EQUAL – Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov v roku 2007 ako výslednú štúdiuprojektu. Zaoberá sa podmienkami deinštitucionalizácie a transformáciesociálnych služieb a prezentuje príklady z praxe.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si.

Rozvoj komunitných sociálnych služieb (2006)

Slavomír Krupa a kolektív

altPublikácia bola vydaná v rámci projektu IS EQUAL – Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov v roku 2006 ako učebné texty pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Publikácia sa skladá zo štyroch kapitol – Transformácia sociálnych služieb, Osobnosť klienta, Osobnost pracovníka v sociálnych službách, Sociálna práca s klientom.

Elektronická verzia publikácie – stiahnitesi.

Nezávislý život – zborník z medzinárovnej konferencie (2004)

altZborník príspevkov z medzinárodnej konferencie – Nezávislý život, ktorá sa konala 17. – 18. 9. 2004 v Bratislave. Konferencia bola organizovaná Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Nadácie Conaction z Holandska. V zborníku prezentujú svoje príspevky občania so špeciálnymi potrebami zo Slovenska a Holandska, ale aj odborníci zo sociálnej oblasti na Slovensku, v Holandsku a Nórsku. Záver zborníka tvoria výstupy pracovných skupín konferencie občanov so špeciálnymi potrebami.

Elektronická verzia publikácie –  stiahnite tu.

Kvalitné sociálne služby I. (2002)

Kolektív autorov RPSP

altPublikácia vydaná ako záver projektu monitoringu dvadsiatich najlepších sociálnych služieb pre postihnutých občanov v Slovenskej republike spolu s muldimediálnym CD. V publikácii nájdete popis služieb, silné i slabé stránky pri organizovaní a poskytovaní služieb. V úvode publikácie sa autori zaoberajú problematikou kvality v sociálnych službách, filozofiou kvality, metódami hodnotenia kvality, definujú kritéria, štandardy a indikátory kvality.

Publikácie máme už len v elektronickej verzii.

Kvalitné sociálne služby II. (2002)

Kolektív autorov RPSP

altPokračovanie úspešnej publikácie Kvalitné sociálne služby I. Kvalitné sociálne služby II. sa venujú a prezentujú kvalitné sociálne služby pre seniorov. Ďalej je tu rozpracovaná metodika a implementácia hodnotenia kvality sociálnych služieb.

Publikácie máme už len v elektronickej verzii.

Sociálne služby pre občanov: Manuál pre obecné a mestské úrady (2001)

Soňa Holúbková, Slavomír Krupa

V súvislosti s decentralizáciou štátnej a verejnej správy vyplýva pre primátorov a starostov obcí potreba adaptácie na mnohé zmeny vyplývajúce zo získania nových kompetencií. Manuál Vám ponúka informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov poskytovania sociálnych služieb na úrovni miest a obcí. Ponúka orientáciu a informovanosť v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre občanov, podáva návod na spracovanie analýzy potrieb v rámci jednotlivých obcí. Manuál popisuje existujúce legislatívne vymedzené sociálne služby na území mesta či obce a možné formy spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ponúka aj náčrt nových vznikajúcich foriem sociálnych služieb.