Publikácie

Analýza hodnotení pripravenosti zapojených zariadení sociálnych služieb. Národný projekt: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (2023).

Miroslav Cangár

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si

Individuálne plánovanie. Pomocník dobrej podpory života v seniorskom veku (2023).

Lucia Cangárová

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si

Rozumieme si? – Easy-to-read nástroje pre poskytovateľov sociálnych služieb (Ukrajina) (2022).

Lucia Cangárová

Elektronická verzia Slovensko -Ukrajinsky ľahkočitateľný slovnik – stiahnite si

Elektronická verzia Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – stiahnite si

Elektronická verzia Individuálne plánovanie – stiahnite si

Publikácie boli vytvorené v rámci projektu Rozumieme si? podporeného Visegrad Fund. The project is co-financed by the Goverments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Komunikačné kartičky – škola (Ukrajina) (2022).

Lucia Cangárová

Elektronická verzia kartičiek – stiahnite tu

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny (2022).

Lucia Cangárová

Elektronická verzia kartičiek – stiahnite tu

Nová cesta domov.  Individuálny prístup, ako opustiť inštitúciu (2022).

Frances Brown, John Dalrymple

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Individuálne plánovanie. Pomocník dobrej podpory nezávislého života (2021).

Lucia Cangárová, Soňa Holúbková, Miroslav Cangár

Elektronická verzia publikácie – stiahnuť tu

Elektronická verzia publikácie v maďarskom jazyku – stiahnite tu

Ľudské práva (ako na to). Metodika implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (2018).

Miroslav Cangár, Maroš Matiaško a kol.

Viac informácií: https://ludskeprava.rpsp.eu/ 

Dlhodobá starostlivosť v Slovenskej republike. Potreba systémovej zmeny (2017).

Miroslav Cangár, Mária Machajdíková.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Kvalita a dlhodobá starostlivosť. Štúdia o aspektoch kvality v dlhodobej starostlivosti (2017).

Miroslav Cangár, Slavomír Krupa, Tereza Palanová.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016).

Kolektív autorov.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si.

Integrovaná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016).

Miroslav Cangár a kol.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si.

Else a Ema (nezávislý život v komunite) (2014)

Miroslav Cangár – Lucia Cangárová – Denisa Nincová

Publikácia bola vydaná v rámci projektu Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku. Kniha popisuje cez životné príbehy dvoch dievčať systém sociálnych a podporných služieb v Nórsku a na Slovensku.Reálne popísané situácie života rodiny na Slovensku a v Nórsku umožňujú rozpoznať čitateľovi viaceré rozdiely a niektoré zhody v systéme poskytovania sociálnych služieb v oboch krajinách..

Elektronická verzia publikácie –stiahnite si.

Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov (2007)

Slavomír Krupa a kolektív

Publikácia bola vydaná v rámci projektu IS EQUAL – Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov v roku 2007 ako výslednú štúdiuprojektu. Zaoberá sa podmienkami deinštitucionalizácie a transformáciesociálnych služieb a prezentuje príklady z praxe.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si.

Rozvoj komunitných sociálnych služieb (2006)

Slavomír Krupa a kolektív

Publikácia bola vydaná v rámci projektu IS EQUAL – Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov v roku 2006 ako učebné texty pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Publikácia sa skladá zo štyroch kapitol – Transformácia sociálnych služieb, Osobnosť klienta, Osobnost pracovníka v sociálnych službách, Sociálna práca s klientom.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite si.

Nezávislý život – zborník z medzinárovnej konferencie (2004)

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie – Nezávislý život, ktorá sa konala 17. – 18. 9. 2004 v Bratislave. Konferencia bola organizovaná Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Nadácie Conaction z Holandska. V zborníku prezentujú svoje príspevky občania so špeciálnymi potrebami zo Slovenska a Holandska, ale aj odborníci zo sociálnej oblasti na Slovensku, v Holandsku a Nórsku. Záver zborníka tvoria výstupy pracovných skupín konferencie občanov so špeciálnymi potrebami.

 

Kvalitné sociálne služby I. (2002)

Kolektív autorov RPSP

Publikácia vydaná ako záver projektu monitoringu dvadsiatich najlepších sociálnych služieb pre postihnutých občanov v Slovenskej republike spolu s muldimediálnym CD. V publikácii nájdete popis služieb, silné i slabé stránky pri organizovaní a poskytovaní služieb. V úvode publikácie sa autori zaoberajú problematikou kvality v sociálnych službách, filozofiou kvality, metódami hodnotenia kvality, definujú kritéria, štandardy a indikátory kvality.

 

Kvalitné sociálne služby II. (2002)

Kolektív autorov RPSP

Pokračovanie úspešnej publikácie Kvalitné sociálne služby I. Kvalitné sociálne služby II. sa venujú a prezentujú kvalitné sociálne služby pre seniorov. Ďalej je tu rozpracovaná metodika a implementácia hodnotenia kvality sociálnych služieb.

 

Sociálne služby pre občanov: Manuál pre obecné a mestské úrady (2001)

Soňa Holúbková, Slavomír Krupa

V súvislosti s decentralizáciou štátnej a verejnej správy vyplýva pre primátorov a starostov obcí potreba adaptácie na mnohé zmeny vyplývajúce zo získania nových kompetencií. Manuál Vám ponúka informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov poskytovania sociálnych služieb na úrovni miest a obcí. Ponúka orientáciu a informovanosť v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre občanov, podáva návod na spracovanie analýzy potrieb v rámci jednotlivých obcí. Manuál popisuje existujúce legislatívne vymedzené sociálne služby na území mesta či obce a možné formy spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ponúka aj náčrt nových vznikajúcich foriem sociálnych služieb.