Supervízia

RPSP ponúka supervíziu v súlade s §9 (12) a prílohou č. 2. 3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby – zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Riadiace supervízie pre manažment a supervízie organizácie orientované na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb

Ponúkame nezávislé odborné supervízne vedenie pri realizácii zmien v organizácii so zameraním na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Poskytujeme nezávislé zhodnotenie úrovne kvality poskytovaných služieb v súlade so štandardami stanovenými zákonom. V následných supervíznych stretnutiach je manažment podrobne oboznámený s výsledkami hodnotenia, dostáva podporu pri hľadaní a formulovaní vízie organizácie a pri nachádzaní východísk na zvýšenie kvality služieb. Hodnotenie predstavuje vhodnú predprípravu organizácie na hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré budú vykonávané MPSVR SR.

Individuálna alebo skupinová supervízia pre pracovníkov v sociálnych službách a pomáhajúcich profesiách. 

Akreditovaní supervízori našej organizácie ponúkajú individuálnu a skupinovú supervíziu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorej cieľom je ochrana a rozvoj prijímateľov sociálnych služieb a najväčšia možná podpora profesionálneho rastu pracovníka v praxi.

Naši akreditovaní supervízori pôsobia v celej Slovenskej republike.

Ceny supervízie vychádzajú z cien stanovených Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov.