Otvorený list predsedovi Vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese deinštitucionalizácie

Otvorený list predsedovi Vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese deinštitucionalizácie Tlačová správa: Proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb stojí – znovu apelujeme na intervenciu Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky Ing. Petrovi Pellegrinimu BRATISLAVA, 19. 7. 2018 Pred rokom sme v otvorenom liste upozornili predsedu Vlády Slovenskej republiky o zdĺhavom riešení procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Po uverejnení listu sme boli ubezpečení (tiež média) o záujme MPSVaR SR urýchliť realizáciu procesu transformácie a deinštitucionalizácie. Aj napriek týmto vyjadreniam a medzinárodným a národným záväzkom a predovšetkým záväzkom, ktoré máme k ľuďom so zdravotným postihnutím (ďalej ZP), proces transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb (ďalej len DI) stále stojí a stagnuje. Máme k dispozícii finančné aj ľudské zdroje, aby sme v procese DI pokračovali, ale nedeje sa tak. Pýtame sa, dokedy? Nekoordinovaná, Čítajte ďalej

Do roku 2017

Naša organizácia získala 1. miesto Ceny Nadácie Orange za rok 2016. Ďakujeme všetkým nšim kolegom, ktorí sa od roku 1991 podielali na činnosti Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a pomohli nám meniť sociálnu oblasť v Slovenskej republiky. Viac info nájdete na tu: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/laureati-ceny-nadacie-orange-za-rok-2016 Výročnú správu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci za rok 2016 si možete stiahnuť v sekcii – O nás – Výročné správy. V roku 2016 sme v spolupráci so Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie a Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR vydali publikácie: Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016). Kolektív autorov. Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu. Integrovaná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016). M. Cangár a kol. Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu Výročnú správu Rady pre poradenstvo Čítajte ďalej